عنوان محصول: سیب ميزان توليد در استان : 47000 تن - محصولات صادراتی | محصولات صادراتی
  عنوان محصول:  سیب 
محل تولید : اسفراین- شیروان
مقدار تولید در استان: 47000 تن
زمان برداشت: مهر  ماه