دبیرخانه ماده 33 | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

قانون اصلاح ماده  33  اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع

         ماده واحده ـ ماده   ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت ‌و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 به شرح ذيل اصلاح و شش تبصره به آن الحاق مي‌گردد:

        ماده   33 :  به منظور نظارت بر اجراء طرح هاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرح هاي غيركشاورزي مندرج در ماده (31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرح های موضوع مواد (31) و (32) آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرح ها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام‌شده طرح هاي مزبور در هر استان هيأت سه نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل مي‌گردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم‌گيري خواهد شد.

        تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذي‌صلاح خواهد بود.

        تبصره  1 : متن قرارداد در آئين‌نامه اجرائي، موضوع تبصره(6) مشخص و پس از تصويب هيأت وزيران تمام قراردادهاي في‌مابين وزارت جهادكشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدي وزارت جهادكشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي تابع مفاد اين قرارداد خواهد بود.
        تبصره  2 : كليه واگذاري‌هاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيون‌هاي واگذاري در استان ها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده يا اجراء طرح به ميزان كمتر از چهل‌درصد (40%) بوده و يا تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهادكشاورزي در شعبه يا شعب ويژه‌اي كه توسط قوه ‌قضائيه در مركز به همين منظور تشكيل مي‌گردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم‌گيري و رأي صادر مي‌نمايد.

 رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديد‌نظرخواهي مي‌باشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهادكشاورزي تا پايان شهريور ماه سال 1387 مي‌باشد.


        واگذاري‌هاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاري‌هاي مستقيم ‌جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمان هاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهرك هاي صنعتي، شهرك هاي مسكوني و اراضي واگذارشده جهت تعاوني‌هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام‌المنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصره‌هاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نمي‌باشد.

        تبصره  3 : وزارت جهادكشاورزي مكلف است رأي قاضي و تصميم‌نهايي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاه هاي مذكور مكلفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند.

        تبصره  4 : در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌هايي در راستاي اجراء طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با أخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد و دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال مالي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد آنها اقدام نمايد.

        تبصره  5 : واگذاري اراضي موضوع تبصره(4) ماده(31) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذكور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد.

        تبصره  6 : آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه و وزير جهادكشاورزي تهيه و ظرف سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/4/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد

 

نکات مهم  آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 33

 

الف: مرجع نظارت  واگذاری های هیات هفت نفره واگذاری زمین

مرجع نظارت بر اراضي واگذاري  از طريق هيات هاي هفت نفره: نظارت بر اين دسته  اراضي واگذاري توسط عوامل نظارتي منتخب  هيات هاي هفت نفره واگذاري زمين بر اساس مقررات تبيين شده  انجام مي گردد و در صورت  تعلل، تخلف و يا عذر موجه، هيات ياد شده تصميمات قانوني پيرامون تمديد، مهلت، فسخ و يا استرداد و انتقال قطعي اراضي اتخاذ مي نمايد.

 

ب: مرجع  نظارت بر اراضي  ملي و دولتي واگذاري از طريق کميسيون هاي  کشاورزي و غير کشاورزي

به موجب قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 86/4/9مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيه مورخ 90/12/13 و ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون و آخرين اصلاحيه آن  مصوب 94/7/22  هيات محترم وزيران، نظارت بر اراضي واگذار شده از طريق کميسيون هاي مواد 31 و 32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني  اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي  و ماده 31 قانون مزبور به عهده هيات پنج نفره  نظارت  با ترکيب ذيل قرار گرفته است.

ج- ترکيب  هيات نظارت

رئيس سازمان جهاد کشاورزي (رئيس هيات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

مدير کل منابع طبيعي (عضو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

مدير امور اراضي استان  (عضو و دبير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

رئيس دستگاه  اجرائي  صادر کننده موافقت اصولي (عضو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

يک نفر کارشناس در  رشته مربوطه(عضو)

 

   د- وظايف هيات نظارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 هيات ياد شده  بنابر گزارش مراجع واگذاری و دستگاه های اجرایی صادر کننده موافقت اصولی وگزارش بازديد

عوامل نظارتي مبني بر تعلل، تخلف، مسامحه و يا عذر موجه مجريان در صورت تشخيص، در موارد خلاف

بين نسبت به فسخ، تمديد و تعيين مهلت يا استرداد زمين اقدام به اتخاذ تصميم و صدور راي و يا تصميم مي نمايد.

 

ﻫ- وظايف دبیر هیات نظارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. ثبت گزارشات از مراجع واگذاري و صدور موافقت اصولي و يا جواز تاسيس

2. اخذ گزارش بازديد از عوامل نظارتي و تعيين درصد پيشرفت فيزيکي  طرح

3. بررسي گزارشات و طرح در هيات نظارت با رعايت نوبت  رسيدگي به پرونده

4. صدور اخطاريه در دو نوبت به فاصله 15 روز  به صورت پست سفارشي دو قبضه يا الکترونيکي قبل از طرح پرونده در هيات نظارت

5. ابلاغ کتبي آرا  به نشاني مستاجر

6. اقدام به تامين دليل  از طريق دادگاه محل  ظرف مدت 10 روز نسبت به آراي  منجر به فسخ و يا استرداد

7. پيگيري تقويم و ارزيابي  مستحدثات، ابينه و اعياني  اجرائي در راستاي طرح براي آراي قطعي فسخ و يا استرداد

8. پيگيري  تامين و يا پيش بيني اعتبارات  تقويمي مورد نياز  اجراي قانون و پرداخت به مجري اوليه و يا توديع در صندوق  ثبت

9. هماهنگي با بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در صورت اخذ تسهيلات  بانکي توسط مجري

10. پيگيري مراحل  مربوط به خلع يد اراضي  منجر به راي قطعي فسخ و يا استرداد، اجراي قبوض اقساطي از دايره اجراي ثبت و فسخ قرارداد اجاره از طريق دفترخانه اسناد رسمي عامل

11. ابلاغ راي ناظر بر تمديد و تعيين مهلت حسب مورد  به مراجع واگذاري

12. تنظيم قرارداد حفاظت و نگهداري اماني از اراضي خلع يد شده

13. ارسال تصوير آراي صادره و انعکاس آمار عملکرد به دفتر مرکزي هيات هاي نظارت  و درج در سامانه بانک اطلاعات      

14. ايجاد هماهنگي و همکاري با دستگاههاي صادر کننده موافقت اصولي و يا جواز تاسس  به منظور نظارت بر  اراضي واگذار شده و اخذ استعلام قبل از تمديد جواز و يا صدور پروانه تاسيس

و- ترکيب عوامل نظارتي شهرستان ها

گروهي متشکل از سه نفر کارشناسان ذي صلاح منتخب هيئت نظارت در شهرستان که به منظور بازديد و تهيه گزارش فني و اجرائي از اراضي  واگذاري تعيين و حکم آنها توسط  رئيس هيات نظارت صادر  مي گردد. عوامل  مذکور موظفند در مواعيد  شش ماهه از اراضي واگذار شده بازديد و ضمن تعيين پيشرفت فيزيکي طرح بر اساس طرح مصوب، سايت پلان و جدول زمان بندي گزارشات خود را در قالب  فرمت هاي ابلاغي از طريق  سازمان امور اراضي تنظيم و به دبيرخانه هيات نظارت ارسال نمايند.

ز-  وظايف عوامل نظارتی:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.  تعيين برنامه زمان بندي  براي بازديد از طرح ها

2. حضور به موقع در  محل عرصه  مورد واگذاري  در حضور مجري طرح

3. مطالعه سوابق پرونده ، نقشه ، طرح و سايت پلان  و جدول زمان بندي  و فرم هاي بازديد قبلي ، قرارداد اجاره و صورتجلسه تحويل و تحول  و....

4. تکميل دقيق فرم گزارش بازديد در همه سطوح  و  ارسال آن به دبيرخانه هيات  ظرف مدت 15 روز

ح- دفتر مرکزي هيات هاي نظارت

به موجب  تبصره 2 ماده 3  آئين نامه اجرائي  قانون  به منظور تعيين روش هاي کلي، تهيه و ابلاغ ضوابط، ايجاد وحدت رويه اجرائي، تدوين برنامه سالانعه  هيئت هاي نظارت استاني  و ارزيابي و بررسي حقوقي و نظارت بر عملکرد اين هيات ها  دفتر مرکزي هيات هاي نظارت  در سازمان امور اراضي کشور  با مسئوليت رئيس سازمان تشکيل و استقرار يافته است.

ط- موارد منجر به فسخ و يا استرداد  در قرارداد اجاره  فيمابين

1- واگذاري شفاهي و يا کتبي  و يا انتقال تمام يا بخشي از   منافع عين مستاجره اعم از عرصه و اعيان  به هر نحو از انحا به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي بدون موافقت کتبي موجر و به صورت وکالت ، رهني ، صلح  حقوق، مشارکت و غيره

2- عدم پرداخت  اجاره بهاي  تعيين شده در موعد مقرر و يا با تاخير بيش از دو ماه 2-

3- تبديل و تغيير کاربري، تفکيک و افراز اراضي مورد اجاره بدون موافقت  کتبي مرجع واگذاري

4- عدم اجراي به موقع طرح مطابق طرح مصوب ، سايت پلان و جدول زمان بندي  مورد تائيد مراجع تصويب کننده طرح

5- استنکاف و ممانعت در ورود عوامل نظارتي  و نمايندگان موجر در بازديد از طرح

6- عدم مراجعه براي تمديد قرارداد اجاره در مهلت هاي مقرر در قرارداد

7- عدم اجراي تعهدات در قبال بانک ها و موسسات مالي اعتباري در صورت اخذ تسهيلات بانکي با قرارداد اجاره به عنوان وثيقه

 8- عدم اعلام کشف آثار و ابنيه  باستاني در عين مستاجره

9- ايجاد تغييرات در طرح و مستحدثات  و يا تاسيسات غير متناسب  با طرح

10- عدم رعايت ضوابط زيست محيطي و مصرف بهينه انرژي و اجراي سيستم هاي نوين آبياري براي طرح هاي کشاورزي در صورتي که در زمان انعقاد قرارداد به وي ابلاغ شده باشد.