اداره مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی (کاداستر) | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

تاریخچه کاداستر در ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

سال 1334 اولین بخشنامه سازمان ثبت در خصوص کاداستر

سال 1351 موجب ماده 156 الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک

سال 1368 تاسیس اداره کل کاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تصویب نماینگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد طی یک دوره 25 ساله طرح کاداستر در ایران به مرحله اجرا در بیاید.

سال 1393 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           حد نگار (کاداستر)

         فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

 

حد نگاری (عملیات کاداستر)

مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی که محدوده و موقعیت املاک را مشخص نموده و ارتباط جغرافیایی آن ها را با یکدیگر نشان می دهد. این اطلاعات به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل د ر حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجراء می گردد. این اطلاعات جهت تعیین و تثبیت موقعیت املاک و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و رفع اختلافات ملکی مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از اطلاعات فنی نقشه رقومی حاوی مختصات املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت، حقوق و محدودیت های جاری در ملک یاد شده و بطور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
تعیین حدود اراضی کشاورزی به منظور تهیه اطلاعات توصیفی (بهره بردار و محصول)
الف : ایجاد بانک اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی
ب- ساماندهی اطلاعات شناسنامه بهره برداران
ج - تهیه نقشه های بزرگ مقیاس
 تعیین حدود اراضی به منظور سند دار کردن اراضی کشاورزی  (مالک و ملک)
الف- تعیین تکلیف و رفع اختلافات حقوقی
ب- یکپارچگی اراضی
ج- اصلاحات اراضی
    برنامه ریزی و پایش اراضی
الف - تدوین الگوی کشت
 ب- برنامه ریزی تولید
ج-  مدیریت بهینه آب و خاک
د- نظام توزیع محصولات کشاورزی
 
 
اهداف طرح کاداستر

 

1. تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی و ایجاد پایگاه جامع و یکپارچه داده اطلاعات مکانی و توصیفی

2. تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی

3. برنامه ریزی جهت مدیریت یکپارچه اراضی (مدیریت و استفاده بهینه از اراضی)

4. مدیریت بهینه اراضی کشاورزی و همچنین اراضی منابع ملی

5. ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی تصرفی سنواتی و اختلافی

6. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

7. شناسنامه دار کردن اراضی کشاورزی

8. فراهم شدن بستر پایش و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی

9. بستر سازی جهت تعیین الگوی کشت، بهره بردارای بهینه و افزایش تولید محصولات کشاورزی

10. برنامه ریزی به منظور یکپارچه سازی اراضی و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

11. بستر سازی جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک در بخش کشاورزی

12. امکان صدور کارت هوشمند برای بهره برداران از اراضی کشاورزی

13. بستر سازی جهت ارتقای حفاظت از محیط زیست

14. بستر سازی جهت اجرای طرح آمایش سرزمین

15. کمک به ایجاد زیر ساخت ملی اطلاعات مکانی (NSDI)

16. کمک به تدوین لوایح قانونی مرتبط با املاک در راستای توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور

17. بهره گیری از اطلاعات کاداستر در امور دفاعی (پدافند غیر عامل)، امنیتی و مدیریت بحران و مواجهه با حوادث غیر مترقبه

18. افزایش کارائی و ارتقائ کیفیت عملیات اجرائی طرح های عمرانی از طریق بهره گیری از مدارک فنی کاداستر نظیر نقشه ها، عکس های هوائی، اطلاعات فنی، مختصات نقاط برداشت شده و...

19. افزایش توانائی و امکانات وصول حقوق حقه دولت در کلیه نقل و انتقالات ملکی با اتکاء به سیستم مطمئن و روان اطلاعات کاداستری

20. کمک به افزایش درآمد به صورت غیر مستقیم

21. تاثیر کیفی کاداستر به عنوان پیش شرط توسعه متوازن و عادلانه و ابزار مورد نیاز جهت تدوین خط مشی و سیاست گذاری و اجرای طرح های توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با مقوله اراضی

22. ایجاد فرصت اشتغال فنی مفید در زمینه های مختلف نقشه برداری، RS-GIS، فتوگرامتری، منابع طبیعی، کشاورزی، حقوق ثبتی و سایر رشته های تخصصی مرتبط با کاداستر

23. کمک به ارتقای سطح دانش فنی در سطح کشور به جهت استفاده از تکنولوژی نوین مربوط به کاداستر