ساماندهی و تعییین تکلیف اراضی | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

رفع تداخلات مقررات موازی در اراضی ملی،دولتی ومستثنیات اشخاص

 )ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیروارتقای نظام مالی (

 

مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ 1394/2/1 براساس ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیروزارت حهاد کشاورزی را مکلف کرده است که با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین ومقررات موازی در اراضی ملی ؛دولتی ومستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت وصدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.ومطابق تبصره 3ماده 3 آیین نامه اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394/4/7 هیات وزیران ؛ رسیدگی به اعتراضات اشخاص در کمیسیون ماده واحده  موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخلات استان می باشد .

لذا از عموم کشاورزان دعوت می گردد که جهت تسریع دررسیدگی به اعتراضات خود از طریق دبیرخانه کمیسیون رفع تداخلات واقع در اداره امور اراضی مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها موضوع را پیگیری نمایند.

تعریف تداخل: اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، اراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه گردیده است.

تعریف رفع تداخلات: رفع هم پوشانی قوانین و مقررات موازی (تثبیت نوعیت) و اصلاح سوابق، نقشهها و کلیه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه‏های مورد تداخل.

اهداف عمده رفع تداخلات عبارتنداز: 1-مدیریت کارآمد منابع زمین 2 - -تقویت هویت اجتماعی 3-استفاده از تسهیالت بانکی 4-کمک به رونق اقتصادی روستا 5 -برابری اجتماعی 6-توسعه مشارکتهای مردمی 7-جلوگیری از مهاجرتهای بی رویه 8--فراهم نمودن زمینه مهاجرت معکوس به روستا.9--تعیین حقوق متقابل دولت و مردم101010010- تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات  11- تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی 12 1212- کاهش پرونده های قضایی حوزه زمین 13- صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی 14- کاهش دغدغه کشاورزان و بهبود تولید کشاورزی  .