لیست اراضی آماده واگذاری | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

کلیه متقاضیانی که تمایل به اجرای طرح های فوق الذکر را دارند و زمین مناسب در اختیار ندارند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارائه درخواست زمین مورد نظر از جدول ذیل به ادارات امور اراضی شهرستان های استان مراجعه فرمایند.

لیست اراضی خلع ید شده و در حال خلع ید 
ردیف نام مستاجر شهرستان پلاک طرح مساحت به متر مربع تاریخ کمیسیون رای کمیسیون ملاحظات
1 تعاونی شاخ طلا جرگلان  راز و جرگلان بگ پولاد گاوداری 8800 96/1/28 فسخ واسترداد
2 سیف الله اسفندیاری  راز و جرگلان بگ پولاد دامداری  2000 92/04/15 استرداد زمین
3 شرکت سبزینه کاران تازه قلعه راز و جرگلان تازه قلعه دامپروری 2320 92/04/15 استرداد زمین
4 اراز افشین راز و جرگلان باغلق  گاوداری 5500 94/06/14 استرداد زمین
5 شرکت تعاونی قزل غازان راز و جرگلان زرنه گاوداری 1500 95/11/09 فسخ واسترداد
6 ابراهیم سبحانی راز و جرگلان سوخسو هاشم  دامداری 5450 94/06/01 استرداد زمین
7 قوچ مراد افشین راز و جرگلان باغلق  پرورش اسب 5500 92/04/15 استرداد زمین
8 شرکت سرمایه گذاری نیرو راز و جرگلان داشلی قلعه نیروگاه بادی 108000 92/04/15 استرداد اراضی
9 آذر منصوری اسفراین نصرآباد پرواربندی گوساله 10000 84/11/23 خلع ید واسترداد با اخذ تخصیص از منابع طبیعی
10 شرکت تعاونی ساریگل اسفراین نصرآباد طوبی 1470000 86/2/19 فسخ قرارداد با اخذ تخصیص از منابع طبیعی
11 حسن رهنما اسفراین دهنه اجاق مرغ مادر 360000 96/1/28  استردادزمین 
12 محمد نجف زاده اسفراین کلاته حبیب دامداری 1800 91/09/20 فسخ واسترداد
13 حسن خان میلانلو اسفراین الست دامداری 1746 96/2/18 استردادوفسخ
14 مسعود مهاجر سلطانی اسفراین امین آباد مرغ گوشتی 8000 95/04/03 فسخ قرارداد
15 کشت وصنعت فدک زرین پارس اسفراین استعین گاوداری 1130000 95/04/03 فسخ قرارداد
16 سلطانعلی   سلطانی  اسفراین قرجه رباط کارخانه آجرسفال 10000 خلع ید واسترداد
17 شرکت سیمان اسفراین امین آباد کارخانه سیمان 1000000 88/03/11 فسخ وخلع ید
18 سهراب   حبیب نژاد اسفراین دهنه اجاق شن شوئی 20000 96/03/11 فسخ و استرداد 
19 رضا کمالی (وکیل مهدی و محمد علی ) جاجرم علی آباددوبرجه طوبی 400000 95/06/14 فسخ و استرداد درصورت تامین آب
20 محمد سمائی جاجرم خوشاب پرورش شتر 10000 88/03/31 استرداد زمین
21 علی اکبر   رضائی  جاجرم صادق آباد مرغداری 10000 89/11/16 صدوراجرائیه جهت استرداد زمین
22 غلامعلی نوروزی ومحمد جواد خیرخواه جاجرم تخته سرفراز علوفه کاری 1060000 صورتجلسه 77/1/23 خلع ید
23 شرکت دشت کوه (مهدی امینی) جاجرم سنخواست گاوداری 10000 86/09/15 خلع ید
24 اسماعیل    کاظمی  جاجرم صادق آباد گاوداری 10500 92/07/28 استرداد زمین
25  تعاونی تولیدی کشاورزی علی آباد سنخواست جاجرم خراشا بادام کاری 500000 94/06/23 استرداد زمین تامین آب
26 علی   ایزدی  جاجرم همت آباد گاوداری 2640 92/07/28 استرداد زمین
27 وهب   اصغری  جاجرم خوشاب گاوداری 3510 92/07/28 استرداد زمین
28 پیام    گرمه  جاجرم شوریک دامداری 10000 93/08/03 استرداد زمین
29 مولود وحید پور جاجرم گل بینی  دامداری و علوفه  83510 96/03/31 فسخ واسترداد 
30 حسن   چنارانی  جاجرم قلی گاوداری 2200 92/09/10 استرداد زمین
31 محمد نوروزی جاجرم سنخواست گاوداری 5450 94/04/10 استرداد زمین
32 عبدا.. حسن زاده  جاجرم مجاور امیر آباد  دامداری  2475 96/3/31 فسخ و استرداد 
33 گل پودر (دخیلی) جاجرم امیرآباد پودر معدنی 10000 92/07/28 استرداد زمین
34 سید محمود   موسوی  جاجرم کاری کبابا شن شوئی 20000 96/3/31 فسخ واسترداد 
35 شرکت مهر پرور آریا (سعید کریمی) جاجرم شوقان بسته بندی حبوبات 3000 94/10/09 استرداد زمین
36 شرکت مبین پیش قلعه  مانه و سملقان برج زنگانلو پرواربندی 10000 89/06/13 فسخ واسترداد
37 برات سعیدی  مانه و سملقان دهنه دلبر گاو شیری 10000 89/02/08 فسخ و استرداد
38 محمد رحیم یزدانی  مانه و سملقان چوپلی تپه طوبی 20000 95/04/03 فسخ قرارداد در صورت تامین آب
39 شرکت برایند نگین بجنورد  مانه و سملقان عزیز آباد- لنگر مرغ مادر گوشتی  250000 95/02/09 فسخ توافق با مستاجر قبل  یا پرداخت هزینه تاسیسات طبق کارشناسی
40 محسن عزیزی  مانه و سملقان کلاته علی محمد دامداری وعلوفه 4388 95/09/15 فسخ واسترداد
41 شرکت سمنگان گندمزار مانه و سملقان مهمانک دامداری وعلوفه 3000 95/04/03 فسخ قرارداد
42 یحیی ریحانی مانه و سملقان لنگر گاوداری وعلوفه 105450 95/03/12 فسخ قرارداد
43 علی کهندل مانه و سملقان مهمانک درختکاری دیم 50000 96/3/31 فسخ واسترداد  در صورت تامین آب
44 حسن رجائی مانه و سملقان یالانچی استخر ذخیره آب 2000 095/09/15 فسخ واسترداد 
45 اعلا صداقت مانه و سملقان دهنه دلبر گوسفند داشتی 2200 95/09/28 فسخ واسترداد 
46 سید حمید قاتقچی  مانه و سملقان مهمانک بسته بندی 1620 0 فسخ واسترداد
47 قاسم شاه ویردی مانه و سملقان ابراهیم بیگ موزائیک وپودر سنگ 10000 91/07/08 فسخ واسترداد
48 احمد روزخوش مانه و سملقان پیش قلعه آجرماشینی 16000 95/05/17 رای به فسخ واسترداد
49 تعاونی مرغداری سفید پر شیروان (محمد کریم نظریان) شیروان حصار قوشخانه مرغداری 8915 1392/03/18 استردادزمین
50 زهره صادقی شیروان آقیه بادام دیم 40000 91/07/17 استرداد زمین
51 عابس حسینی  شیروان آقیه طوبی 280000 96/1/28 فسخ واسترداد درصورت تامین آب
52 محمد باقرقربانی  شیروان شاه ولایت گاو شیری 4400 91/08/01 استرداد زمین
53 (مدینه)مهین جعفری  شیروان برزو گلخانه 12500 96/03/11 فسخ واسترداد 
54 حسنقلی منشی شیروان سرانی طوبی 80000 89/09/16 فسخ قرارداد درصورت تامین آب
55 مسلم فرهادی  شیروان شاه ولایت دامداری 3510 92/03/18 استرداد زمین
56 مختار  طاهری شیروان هنامه مرغ گوشتی 25000 96/1/28 فسخ و استرداد قرارداد
57 زیبا تابستانی شیروان هنامه مرغ گوشتی 20000 92/03/18 استرداد زمین
58 هادی برزو رشوانلو شیروان قلجق بوقلمون 6000 95/05/17 رای به فسخ واسترداد قرارداد
59 بیژن محمد زاده شیروان بیگان محصولات پتروشیمی 300000 88/03/16 فسخ وخلع ید
60 ایوب حسنی  شیروان امان آباد شن شوئی 35000 89/03/09 استرداد وفسخ قرارداد
61 حمید عوض زاده باغان شیروان بیگان تولید تیرچه وبلوک 2100 96/03/11 فسخ واسترداد 
62 علی نوروز زاده شیروان چخماق تفریحی وتوریستی 40000 96/03/11 فسخ و استرداد 
63 حمید   مدیریان  بجنورد عبدل آباد شتر مرغ  48000 89/09/16 خلع ید توافق با مستاجر قبل  یا پرداخت هزینه تاسیسات طبق کارشناسی
64 مدینه عباسی بجنورد قوچ قلعه دامداری 2500 93/08/03 استرداد زمین
65 شرکت تعاونی ناوک  البرز مهر شمالی  بجنورد قشلاق تاوی بادام دیم 340000 93/07/02 فسخ واسترداد درصورت تامین آب
66 شرکت تعاونی آویژه  سبز بجنورد قشلاق تاوی سیساب طوبی  399500 92/09/25 فسخ واسترداد درصورت تامین آب
67 غلامحسین یزدانی بجنورد اماموردی بادام دیم 50000 95/06/14 فسخ و استرداد
68 جان محمد محمدی بجنورد عبدل آباد باغ بادام 28000 95/09/15 فسخ واسترداد درصورت تامین آب
69 تقی احمدی بجنورد سیساب  گاوداری 5000 95/06/14 فسخ واسترداد
70 یاسر ومیثم اسفندیاری بجنورد قوچ قلعه علیا مرغداری 8000 95/06/14 فسخ واسترداد
71 حمید                    منور بجنورد قوچ قلعه سفلی مرغداری 8000 95/06/14 فسخ واسترداد
72 رجبعلی             کمالی بجنورد پای کتل دامداری 11000 95/09/28 فسخ واسترداد
73 موسی الرضا  پرویزی بجنورد پاقلعه پرواربندی گوساله 2880 95/09/28 فسخ واسترداد
74 شرکت رادیاتور سازی فیروزه بجنورد قوچ قلعه تولید رادیاتور 10000 95/09/28 فسخ واسترداد
75 شرکت وندا آب بجنورد بجنورد پاقلعه بسته بندی آب 10000 95/06/14 فسخ و استرداد
76 حمید رضا کهلائی بجنورد قوچ قلعه  تولیدمیوه جات خشک 10000 95/05/17 رای  به فسخ واسترداد
77 شرکت تعاونی روستائی جهش قتلیش بجنورد قتلیش ساختمان اداری وانبار 4000 95/10/09 فسخ و استرداد
78 رستم  هجرتی وشرکاء بجنورد قوچ قلعه علیا خدمات رفاهی 20000 95/08/10 فسخ و استرداد توافق با مستاجر قبل  یا پرداخت هزینه تاسیسات طبق کارشناسی
79 برات محمد هادی زاده بجنورد نوده انبارمحصولات 1000 96/3/31 فسخ و استرداد
80 محمد تقی  ستیزه گرمه مرغزار گوسفند پرواری 10000 95/09/28 فسخ واسترداد
81 محمد هادی   طاهری مقدم گرمه جلگ حوض گاوداری شیری 2200 96/03/11 فسخ  
82 اسماعیل   روحی  گرمه کلاته شور گاوداری شیری 2194 95/09/28 فسخ واسترداد
83 حمزه رمضانی گرمه مجاورکفترک مرغداری 8000 96/3/11 فسخ واسترداد
84 رجب دردی فرهادی توماج گرمه رباط عشق مرغداری 14000 96/03/31 فسخ واسترداد
85 سید مهدی صداقت گرمه مرغزار گاو شیری 5300 95/09/28 فسخ واسترداد
86 امیر نجاری گرمه منیرآباد گاو شیری 5300 96/2/18 فسخ واسترداد
87 حسن رجبی مقدم گرمه مرغزار گوسفندداشتی 3300 95/09/28 فسخ واسترداد
88 ابوالقاسم مرگان مقدم گرمه رباط عشق کارخانه آجر 10000 95/09/28 فسخ واسترداد
89 محمد حسین   رحیمی  گرمه کلاته موری شن شوئی 20000 92/09/10 استرداد زمین
90 یوسفعلی    دنکوب  گرمه دشت شن شوئی 10000 95/09/28 فسخ واسترداد
91 فریبرز باقریان  گرمه جلگه حوض شن شوئی 20000 96/03/11 فسخ واسترداد

 

 

 فایل ها

 اراضی استردادی    حجم فايل:  582.57 KB