معاون | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی :  قربانعلی امید بخش

سمت : کارشناس رفع تداخلات  خراسان شمالی

تلفن سازمان جهاد کشاورزی: 32254300-058  داخلی :170