سامانه 131 | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

تلفن مستقیم : 131

تلفن محل کار : 32254300-058 داخلی 177-131