اسفراین | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: حسن شاکری

سمت : رئیس اداره امور اراضی شهرستان اسفراین

تلفن مستقیم : 37223993-058

تلفن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین: 37222996-058  داخلی اداره امور اراضی :517-520