جاجرم | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: علی اکبر وحدانی

سمت : رئیس اداره امور اراضی شهرستان جاجرم

تلفن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم : 32273810-058