گرمه | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: ناصر غلامزاده

سمت : رئیس اداره امور اراضی شهرستان گرمه

تلفن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه :    4- 32505642-058