راز و جرگلان | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: عبدالعلی شجاعی

سمت : رئیس اداره امور اراضی شهرستان رازوجرگلان

تلفن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رازوجرگلان: 32624066-058  داخلی اداره امور اراضی :129