مانه و سملقان | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: علی رحمانی

سمت : رئیس اداره امور اراضی شهرستان مانه و سملقان

تلفن مستقیم: 32926341-058