فاروج | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: میثم فضلی

سمت : رئیس اداره امور اراضی شهرستان فاروج

تلفن مستقیم : 36422133-058

تلفن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج : 36423889-058  داخلی اداره امور اراضی :413