شیروان | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: عباس کریمی

سمت :  رئیس اداره امور اراضی شهرستان شیروان

تلفن مستقیم محل کار : 36226901-058

تلفن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان: 36226117-058  داخلی اداره امور اراضی :125-114