بجنورد | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: سید جواد سبحانی

سمت : رئیس اداره امور اراضی شهرستان بجنورد

تلفن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد: 32222135-058  داخلی اداره امور اراضی :323