رئیس اداره | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی:  علی یگانه پهلوانلو

سمت : رئیس اداره مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی  خراسان شمالی

تلفن مستقیم محل کار : 32259835-058

تلفن سازمان جهاد کشاورزی: 32254300-058  داخلی :175-176