رئیس اداره | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: نادر رضایی

سمت : رئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی  خراسان شمالی

تلفن سازمان جهاد کشاورزی: 32254300-058  داخلی :170