رئیس اداره | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: حسن پهلوانی

سمت :  رئیس اداره امور حقوقی و مالکیت اراضی  خراسان شمالی

تلفن سازمان جهاد کشاورزی: 32254300-058  داخلی :170