معاون اداره | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: هادی اسلامی

سمت : معاون رئیس اداره واگذاری ، توسعه و نظارت بر اراضی  خراسان شمالی

تلفن مستقیم محل کار : 32414624-058

تلفن سازمان جهاد کشاورزی: 32254300-058  داخلی :165