رئیس اداره ›› مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: سید رضا فیض الله زاده موسوی

سمت : رئیس اداره واگذاری ، توسعه و نظارت بر اراضی  خراسان شمالی

تلفن مستقیم محل کار : 32414624-058

تلفن سازمان جهاد کشاورزی: 32254300-058  داخلی :165