رئیس اداره | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: جمشید همایونی حمزانلو

سمت : رئیس اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی خراسان شمالی

تلفن مستقیم محل کار : 32414624-058

تلفن سازمان جهاد کشاورزی: 32254300-058  داخلی :166