معاون | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: محمد باقر منتظری

سمت : معاون مدیر امور اراضی استان خراسان شمالی

تلفن مستقیم محل کار : 32414624-058

تلفن سازمان جهاد کشاورزی: 32254300-058  داخلی :164