مدیر | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: رضا جباران

سمت : مدیر امور اراضی استان خراسان شمالی

تلفن مستقیم محل کار : 32414625-058

تلفن سازمان جهاد کشاورزی: 32254300-058  داخلی  :162