ساختار تشکیلاتی و سازمان اجرائی طرح کاداستر | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر اجرای دقیق طرح کاداستر اراضی کشاورزی، تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز، فراهم نمودن زمینه سند دار کردن اراضی کشاورزی و همچنین پایش کاربری اراضی، افزایش بهره وری و ایجاد پایگاه اطلاعات جهت مدیریت علمی و فنی و نظارت جامع بر اراضی کشاورزی، شورا و کمیته و یا کارگروه های ذیل:

در سطح ملی:

 

  1. شورای سیاست گذاری و هماهنگی اجرای طرح کاداستر
  2. کمیته فنی ملی حد نگاری اراضی کشاورزی (کاداستر)

در سطح استان:

 

  1. کارگروه هماهنگی اجرای طرح حد نگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی
  2. کمیته فنی استانی حدنگاری اراضی کشاورزی (کاداستر)