دستگاه های همکار در سطح ملی و استانی | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
سایر دستگاه های همکار در سطح ملی و استانی
 1.  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 2.  سازمان ملی زمین و مسکن
 3.  سازمان اوقاف و امور خیریه
 4. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 5. سازمان نقشه برداری کشور (NCC)
 6. سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح (NGO)
 7. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 8.  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و شرکت های خدمات کشاورزی وابسته به آن
 9. سازمان نظام مهندسی ساختمان (صرفاً رشته نقشه برداری)
 10. استانداری ها ( و فرمانداری ها و بخشداری های تابعه آن ها)
 11. سایر دستگاه های ذیربط (حسب مورد)
دامنه شمول طرح
کل محدوده اراضی کشاورزی کشور شامل کلیه اراضی زراعی و باغی اعم از دیم، آبی و اراضی بایر با مساحتی در حدود 18.7 میلیون هکتار