لایه های اطلاعاتی طرح کاداستر | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
وضعیت موجود

 

  1. لایه اطلاعات کاربری اراضی (براساس نوع بهره برداری باغ، زراعی، دامداری، آبزی پروری و...)
  2. لایه اطلاعات مالکیت ها
  3. لایه اطلاعات بهره برداران
  4. لایه اطلاعات پلاک های ثبتی
  5. لایه اطلاعات مربوط به اصلاحات ارضی، موات، خالصه و...
  6. لایه اطلاعات اراضی واگذار شده
  7. لایه اطلاعات اراضی کشاورزی متناسب با منابع آب
در آینده

 

  1. لایه اطلاعات نظام بهره برداری
  2. لایه اطلاعات نوع کشت، الگوی کشت، سطح زیر کشت  و...
  3. لایه های اطلاعات خاک