اهداف کلان طرح کاداستر | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
 تعیین حدود اراضی کشاورزی به منظور تهیه اطلاعات توصیفی (بهره بردار و محصول)
  1. ایجاد بانک اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی
  2. ساماندهی اطلاعات شناسنامه بهره برداران
  3. تهیه نقشه های بزرگ مقیاس
 تعیین حدود اراضی به منظور سند دار کردن اراضی کشاورزی  (مالک و ملک)
  1. تعیین تکلیف و رفع اختلافات حقوقی
  2. یکپارچگی اراضی
  3. اصلاحات اراضی
    برنامه ریزی و پایش اراضی
  1.   تدوین الگوی کشت
  2.   برنامه ریزی تولید
  3.    مدیریت بهینه آب و خاک
  4.   نظام توزیع محصولات کشاورزی