معرفی کاداستر (cadastre) | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

          حد نگار (کاداستر)

         فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

 

حد نگاری (عملیات کاداستر)

مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی که محدوده و موقعیت املاک را مشخص نموده و ارتباط جغرافیایی آن ها را با یکدیگر نشان می دهد. این اطلاعات به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل د ر حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجراء می گردد. این اطلاعات جهت تعیین و تثبیت موقعیت املاک و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و رفع اختلافات ملکی مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از اطلاعات فنی نقشه رقومی حاوی مختصات املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت، حقوق و محدودیت های جاری در ملک یاد شده و بطور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.