معرفی کاداستر (cadastre) ›› مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

          حد نگار (کاداستر)

         فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

 

حد نگاری (عملیات کاداستر)

مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی که محدوده و موقعیت املاک را مشخص نموده و ارتباط جغرافیایی آن ها را با یکدیگر نشان می دهد. این اطلاعات به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل د ر حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجراء می گردد. این اطلاعات جهت تعیین و تثبیت موقعیت املاک و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و رفع اختلافات ملکی مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از اطلاعات فنی نقشه رقومی حاوی مختصات املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت، حقوق و محدودیت های جاری در ملک یاد شده و بطور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.