اخبار ›› عملیات اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در مورخ 95/06/01 با حضور مدیر کل مهندسی و حدنگاری اراضی کشور ›› مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي