عملیات اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در مورخ 95/06/01 با حضور مدیر کل مهندسی و حدنگاری اراضی کشور - عملیات اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در مورخ 95/06/01 با حضور مدیر کل مهندسی و حدنگاری اراضی کشور | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي